Stisn grif

Splošni Pogoji za Naročnike

Splošni pogoji za naročnike (fizične in pravne osebe) revije Beta založbe Toka Piki.

I. Splošne določbe

 1. Založba Toka Piki, Jurij Ravnik s.p. (v nadaljevanju Toka Piki) izdaja tiskano revijo Beta, ki jo je možno kupiti v prosti prodaji ali pa se nanjo naročiti.
 2. Naročijo se lahko fizične in pravne osebe.
 3. Beta ponuja različne možnosti sodelovanja bralcev, od križank do nagradnih iger, natečajev in podobno. Pravila nagradnih iger in drugih oblik sodelovanja niso predmet teh splošnih pogojev.
 4. Revija Beta izhaja štirikrat letno, v začetku septembra, decembra, marca in junija.

II. Opredelitev pojmov

 1. Plačnik: je fizična ali pravna oseba, ki se prek katerega koli prodajnega kanala naroči na revijo Beta. UPN (univerzalni plačilni nalog) z naročnino plačnik prejme po e-pošti ali po pošti in ga plača v navedenem roku. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, prejme revijo Beta na želeni naslov. V primeru da plačnik ne prejema revije, pa le plačuje UPN za naročnino naročnika revije.
 2. Naročnik: fizična ali pravna oseba, ki prejema revijo na podlagi naročniškega razmerja. Če naročnik ni hkrati tudi plačnik, ne prejema UPN za naročnino, temveč UPN za naročnino njemu dostavljene revije plačuje in prejema plačnik.
 3. Naročnina: nadomestilo za prejemanje revije na želeni naslov. Cena naročnine je objavljena na spletni strani www.beta-magazine.si. Naročnina se zaračuna na začetku obračunskega obdobja za celotno obdobje.
 4. Prodajni kanali: naročnik se lahko na revijo naroči prek interneta, po elektronski pošti, s poslano naročilnico ali s pismom poslanim po pošti.
 5. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.beta-magazine.si

III. Naročanje

 1. Plačnik se lahko naroči na revijo preko e-pošte info@beta-magazine.si ali na naslov Beta, Stara cesta 21, 4000 Kranj. Na ista naslova je dolžan tudi sporočiti morebitne spremembe podatkov, podanih ob naročilu.
 2. Ob naročilu je plačnik dolžan sporočiti naslednje podatke:

– ali naroča le eno številko (in če ni tekoča, katero) ali se naroča za obdobje enega leta (4 številke)

– ime in priimek (oz. podjetje) ter naslov plačnika

– če podatki niso enaki za naročnika (kamor se revija pošilja), mora sporočiti tudi ime, priimek in naslov naročnika

– e-poštni naslov in kontaktno telefonsko številko

– oznako, če gre pri naročilu za darilo in davčno številko v tem primeru.

 1. Po prejemu naročila plačnik prejme UPN, s plačilom katerega se strinja s splošnimi pogoji prodaje in s tem nastane naročniško razmerje.
 2. Naročnik začne prejemati revijo s prvo tekočo številko, ki izide po prejemu plačila. Časovno obdobje enega leta obsega 4 številke. Po izteku tega obdobja se plačniku pošlje nov UPN za podaljšanje naročniškega razmerja.
 3. 5. Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov  Pogodba je sklenjena, ko naročnik oz. plačnik poda naročilo, pri čemer naročniško razmerje nastane šele s plačilom naročnine. Šteje se, da s podajo naročila naročnik oz. plačnik soglaša s temi splošnimi pogoji. Plačnik se zavezuje o veljavnosti teh splošnih pogojev obvestiti tudi naročnika, kadar ne gre za isto osebo.
 4. Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati revijo in/ali kam položnico (račun). V primeru spremembe naslova je naročnik oz. plačnik dolžan obvestiti založbo Toka Piki o spremembi vsaj 3 dni pred dnevom, ko je predviden izid revije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, se bo sporočeni naslov za dostavo uporabil šele za naslednjo izdano številko.
 5. Revijo je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni revije prištejejo tudi stroški poštnine za pošiljanje v tujino. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Revija na tuje naslove se lahko pošilja le po pošti kot tiskovina v obliki navadne pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk, ki nastanejo po pošti, toka Piki ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

IV. Plačevanje naročnine

 1. Predračun plača plačnik z Univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), poslanim na e-naslov ali naslov plačnika. Po prejemu plačila prejme plačnik še potrdilo o plačani naročnini (račun). Rok plačila je 8 dni po izstavitvi UPN. Reklamacije do roka plačila navedenega na posameznem računu sprejemamo na info@beta-magazine.si.
 2. V primeru neplačila obveznosti v navedenem plačilnem roku, se plačniku prekine dostava tiskane edicije. Po plačilu UPN-a se mu lahko dostava tiskane edicije ponovno vzpostavi, in sicer od prve naslednje številke po plačilu.
 3. Z iztekom aktualnega naročniškega obdobja prejme plačnik UPN za podaljšanje naročnine. S plačilom UPN si zagotovi nemoteno prejemanje revije. V primeru zamude pri plačilu ponudbe za podaljšanje ne moremo zagotoviti nemotenega prejemanja revije oz. lahko pride do izpada številk v vmesnem obdobju.
 4. Dostava izdaje tiskane edicije se tako prične s prvo izdajo tiskane edicije, ki sledi plačilu.
 5. V primeru spremembe pogojev bodo plačniki najmanj 10 dni pred spremembo o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.beta-magazine.si ali v reviji. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.beta-magazine.si. V primeru, da se naročnik oz. plačnik ne strinja s spremenjenimi pogoji, lahko v roku 15 dni od spremembe pogojev odpove naročniško razmerje.
 6. V primeru podražitve se naročnina plačuje po spremenjeni ceni z naslednjim naročniškim obdobjem, če se ta podaljša. Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani www.beta-magazine.si, upoštevajo pa se cene veljavne na dan podaje naročila.
 7. Prekinitev naročniškega razmerja mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti.

V. Ostale določbe

 1. Strošek poštnine za prejem naročenih izvodov znotraj Slovenije krije Toka PIki, revijo pa dostavlja Pošta Slovenije.
 2. Reklamacije glede dostave sprejemamo po elektronski pošti info@beta-magazine.si.
 3. Toka Piki bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Toka PIki navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko Toka Piki hrani in obdeluje do poteka namembnosti obdelave podatkov oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov .
 4. Evidenca naročniških razmerij, sklenjenih preko spletnega mesta www.beta-magazine.si, se hranijo pri Toka Piki zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe Toka Piki in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 5. Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in Toka Piki. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.beta-magazine.si.
 6. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, velja Zakon o varstvu potrošnikov.
 7. Toka Piki lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo na www.beta-magazine.si.
 8. Če podjetje ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v 15 dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami splošnih pogojev soglaša.